Culturele ANBI

Culturele ANBI

De muziekvereniging Takostu staat bij de Belastingdienst per 01-01-2009 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 01-01-2012 is hier ook de Cultuur status aan gegeven. Hierdoor hebben donateurs van onze vereniging recht op een extra belastingaftrek.

Takostu voert activiteiten uit in het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.  Voor een overzicht van de activiteiten uitgevoerd in de afgelopen periode klik hier  en de toekomstige activiteiten klik hier 

Het RSIN of fiscaal nummer van Takostu is 8147.14.948.

Beloningsbeleid:

De bestuurders (zie bestuur) beschikken niet persoonlijk over het vermogen van de vereniging en worden niet geldelijk beloond voor hun werkzaamheden. Ook de vrijwilligers van de vereniging krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden uitbetaald.

Doelstelling:

De muziekvereniging Takostu heeft ten doel de bevordering van de muziekkunst, alsmede het bevorderen van (de belangstelling voor) de muziekbeoefening in de ruimste zin des woords. Anders gezegd wil Takostu graag dat haar leden en het publiek plezier beleven aan de uitvoering van muziek en show.

Beleid:

Het bestuur van de vereniging Takostu tracht dit doel te bereiken door alle middelen, voor zover niet in strijd met de wet, openbare orde en goede zeden. Het actuele beleidsplan van Takostu is op aanvraag beschikbaar door een mail te sturen naar info@takostu.nl

Financiële verantwoording:

Het verenigingsjaar van Takostu loopt van 1 januari t/m 31 december. Na ieder verenigingsjaar wordt binnen zes maanden een algemene vergadering georganiseerd waar het bestuur rekening en verantwoording aflegt aan de leden. Hier worden jaarlijks ook de balans en de staat van baten en lasten besproken en vastgelegd. Een overzicht van deze financiële verantwoording is op te vragen door een mail te sturen naar info@takostu.nl